Badan Anggaran

 

 1. H. Supiansyah ZA, SE, MH
 2. H. Hasanuddin, S.Ag
 3. H. M. Alpiya Rahman, SE, MM
 4. Parman, S.Pi
 5. I Wayan Sudarma, S.Sos, MM
 6. Muhammad Rahmat
 7. Fawahisah Mahabatan, SE, SH
 8. H. Bahsanuddin, S.Sos, M.AP
 9. H. Andi Tanrang Al Idrus
 10. Said Ismail Kholil Al Idrus
 11. Andi Susilo, ST
 12. Ketut Mawe
 13. Abdul Rahim
 14. H. Basaluddin Salem